กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

พ.ศ.2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนภารกิจกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย