กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

พ.ศ.2562

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีนายสุดจิต นิมิตกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในที่ประชุม