กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2563

โปสเตอร์ "มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ"

มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ