กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ.2564

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรม

สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร 1019.2/35 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 แจ้งว่าได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนำไปใช้ประโยชน์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10506 ครั้ง