กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 2560 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม

2559

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
ดาวน์โหลด :
8.บทที่ 1-5.doc ( 0.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 313 ครั้ง)
การบรรยายเรื่อง ปรัชญา และแนวคิดหลักเกี่ยวกับจริยธรรม
ที่มา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
ดาวน์โหลด :
ปาถกฐาพิเศษ "ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน" โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ที่มา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
ดาวน์โหลด :
ปาถกฐาพิเศษ "จำขึ้นใจ ข้าราชการรากฐานของแผ่นดิน" โดยนายวิษณุ เครืองงาม
ที่มา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
ดาวน์โหลด :
การบรรยายพิเศษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ที่มา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
ดาวน์โหลด :
พลเอกเปรม.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 262 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7295 ครั้ง