กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 2560 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม

พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด :
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ดาวน์โหลด :
ศีล 5 กฎสากล ที่พึงปฏิบัติ
ดาวน์โหลด :
เผยแพร่ ศีล 5.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)