กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2563

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด <br /> สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานทราบผ่านทางระบบ ITAS โดย ปภ. ได้คะแนนภาพรวมเฉลี่ยที่ร้อยละ 75.94 อยู่ในระดับ B<br />
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ.2563
ด้วยอธิบดีอนุมัติให้ คจ. จัดทำโครงการ “คนดี ศรี ปภ.” ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ประพฤติตนเป็นข้าราชการต้นแบบของการมีคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในการนี้ อธิบดีได้ลงนามในประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเกียรติบัตรของผู้เข้ารับการคัดเลือก “คนดี ศรี ปภ.” ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
โครงการคนดี ศรี ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด :
แบบประเมิน 360 ปี 60(แบบ 4)word.docx ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
แบบ 4 ประเมิน 360 องศา.pdf ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
แบบ 1 ประวัติ.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
โครงการ คนดี ศรี ปภ 63.pdf ( 0.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
การตอบประเด็นข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ของบุคลากรภายใน เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) ผ่านระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563: โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระบุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
ดาวน์โหลด :
สรุปผลโครงการตามรอย63.pdf ( 0.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
โครงการตามรอย63.pdf ( 0.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)


1 2 3