กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
การติดตามข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) เพื่อเตรียมการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อปภ. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดตามมติที่ประชุมคณะทำงานสนับสนุนภารกิจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ITA) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินฯ ITA ดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมกรมทุกเดือน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
พิธีมอบเข็มและเกียรติบัตร คนดีศรี ปภ. ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 อธิบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร คนดีศรี ปภ. ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด :
9R9A9767.JPG ( 3.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
9R9A9706.JPG ( 3.67 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
9R9A9769.JPG ( 3.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
9R9A9754.JPG ( 2.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ภาพถ่ายคนดี ศรี ปภ.63.JPG ( 3.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การรายงานแผน/ผลการการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565-2569 จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดได้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ พ.ศ.2561-2563 ส่งให้ คจ. ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ