กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2564

บันทึกที่ มท 0637/28 ลงวันที่ 2 ก.พ.64 เรื่อง ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ
สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1019/1 ลงวันที่ 8 ม.ค.64 แจ้งเรื่องชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ
การจัดทำข้อมูลและตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
ปฏิทินการประเมิน ITA64.pdf ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
โปสเตอร์ QR code ของ EIT 64.docx ( 2.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
โปสเตอร์ QR code ของ IIT ปี 64.docx ( 2.50 MB ) ( ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
คู่มือ ITA 2021 Handbook.pdf ( 0.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
ITA คืออะไร ทำไมต้องทำ.pdf ( 1.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
สรุปรวม QR code ITA ปี 2564.docx ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
6 ขั้นตอนการประเมิน ITA 64.pdf ( 4.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ อปภ. เห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัด ปภ. ดำเนินการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด :
ปฏิทินการประเมิน ITA64.pdf ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
คู่มือ ITA 2021 Handbook.pdf ( 0.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
ITA คืออะไร ทำไมต้องทำ.pdf ( 1.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
6 ขั้นตอนการประเมิน ITA 64.pdf ( 4.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
การติดตามข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) เพื่อเตรียมการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อปภ. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดตามมติที่ประชุมคณะทำงานสนับสนุนภารกิจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ITA) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินฯ ITA ดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมกรมทุกเดือน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


1 2