กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
ประกาศ เรื่องการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2564

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564
กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ zoom โดยมี นายสุดจิต นิมิตกุล เป็นประธาน และนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) เป็นเลขานุการการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 สรุปผลมติที่ประขชุมคณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลด :
211005094336.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
211005094252.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 88 ครั้ง)
211005094141.pdf ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
211005094019.pdf ( 0.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
การดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุฯธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วย อปภ. เห็นชอบให้หน่วยงานภานใน ปภ. ทราบ และพิจารณานำผลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการประเมินฯ ของ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด :
210909105753.pdf ( 6.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
โครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดให้มีโครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 คน (ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 1 คน) ตามแนวทางที่โครงการฯ กำหนด และจัดส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลตามแบบประเมินคัดเลือก
ดาวน์โหลด :
210708134617.pdf ( 1.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 241 ครั้ง)
ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มที่แนบหากต้องการแก้ไข ปรับปรุง และข้อเสนอแนะสามารถจัดส่งให้ คจ. ในบานะฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
210621122806.pdf ( 0.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)
การจัดทำประมวลจริยธรรมสหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
อปภ.เห็นชอบให้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม (ก.ม.จ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน และข้อสังเกตุของสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานขับเคลื่อนก่ีปฎอรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
ดาวน์โหลด :
210621120527.pdf ( 3.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)


1 2 3 4