กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ.2564

รูปภาพกิจกรรม ในโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราการ
รูปภาพกิจกรรม ในโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราการ
เรื่อง อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายบุยธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
เรื่อง ขอขอบคุณวิทยากร
ขอขอบคุณวิทยากร พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญโญ
ดาวน์โหลด :
เรื่อง ขอขอบคุณวิทยากร
ขอขอบคุณวิทยากร ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
กลุ่มงานจริยธรรม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยะรรม และจรรยาข้าราชการ เรียบร้อยแล้ว