กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2565 ข้อกหนดจริยธรรม 2565 ประกาศ เรื่องการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
อธิบดีอนุมัติให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
ดาวน์โหลด :
กำหนดการ ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด :
โครงการการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จธ. ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถถ่ายทอดขยายผลให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามข้อ ๑ โดยกำหนดดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ๒565 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 40 คน
ข้อกำหนดจริยธรรม
ข้อกำหนดจริยธรรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565