กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ. 2565

โครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
แสดงธรรมโดย พระมหาอดิศักดิ์ ธรรมะอารมย์ดี เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน)
โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำปีงบประมาณ 2565
อปภ. ได้อนุมัติโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง สพบ. และ จธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจประโยชน์การรักษาศีลอันเป็นธรรม เพื่อขัดเกลาและพิจารณาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิตและมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด :
โครงการหลักธรรม นำ ปภ..pdf ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
รูปภาพกิจกรรม.docx ( 13.67 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)