กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2565

โครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2565
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดจัดโครงการ “คนดี ศรี ปภ.” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างขวัญกำลังใจและจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ดาวน์โหลด :
บันทึกแจ้งเวียนจังหวัด ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)
แบบประวัติ แบบ1 ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
แบบประวัติ แบบ1 ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)
แบบประเมิน แบบ 2 ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 95 ครั้ง)
แบบประเมิน แบบ 3 ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 102 ครั้ง)
แบบประเมิน แบบ 4 ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 99 ครั้ง)
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานทราบผ่านทางระบบ ITAS โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้คะแนนอยู่ในระดับ B คะแนนภาพรวมเฉลี่ยที่ร้อยละ 84.79 แบ่งเป็น ค่าคะแนนประกอบด้วย 1) ค่าคะแนนรวม IIT เฉลี่ยที่ร้อยละ 77.38 2) ค่าคะแนนรวม EIT เฉลี่ยที่ร้อยละ 84.4 และ 3) ค่าคะแนนรวม OIT เฉลี่ยที่ร้อยละ 90.63
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br />เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการ ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป จึงขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลางเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด :
บันทึกเสนอ อปภ..pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 211 ครั้ง)
โครงการการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จธ. ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถถ่ายทอดขยายผลให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามข้อ ๑ โดยกำหนดดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ๒565 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 40 คน


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24878 ครั้ง