กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562

กิจกรรมเด่น

พ.ศ. 2565

ปภ. เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า
วันที่ 15 กันยายน 2565 นายรัฐพล. นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับโล่รางวัลแก่องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า. จากการส่งผลงานการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อให้เกิดการกระตุ้นในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาคนดี คนเก่ง คนกล้ามีหน่วยงานเข้าร่วมรับมอบรางวัล 74 หน่วยงาน โดยมีพลอากาศเอก ประจิน. จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา. เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล
ดาวน์โหลด :
โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงานจริยธรรม ได้กำหนดดำเนินโครงการใช้หลักธนนมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 - 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 3 ปภ.
เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ที่ มท 0201.2/ว4445 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษ ประจำปี 2565
โครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2565
กลุ่มงานจริยธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเดือนพฤาภาคม 2565
โครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
แสดงธรรมโดย พระมหาอดิศักดิ์ ธรรมะอารมย์ดี เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5923 ครั้ง