กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2566

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <br />และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแลหะพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
โครงการการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงตน และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถถ่ายทอดขยายผลให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคม
โครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการ “คนดี ศรี ปภ.”ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรให้เกิดความยั่งยืน
ดาวน์โหลด :
แบบ 1 แบบประวัติ.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)
แบบ 1 แบบประวัติ.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 104 ครั้ง)
แบบ 4 แบบประเมิน 360 องศา.docx ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
แบบ 4 แบบประเมิน 360 องศา.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 151 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การพิจารณา 66 ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กรมป้องกันและ)บรรเทาสาธารณภัย ระยะที่ (พ.ศ. 2566-2570)
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการวิเคราะห์ การประมเิน ITA ในปีงบประมาณ 2565 นำไปสู่การกำหนดมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับการประเมินให้ดีขึ้น


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 26066 ครั้ง