กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 ITA 2563 พ.ศ. 2563 ITA 2562 กฎหมายที่เกียวข้อง บทความที่น่าสนใจ เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด

พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) มีการกำหนดแผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติและสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 แจ้งว่าได้มีการกำหนดมาตราการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กพ. ทราบและถือปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จึงออกข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้ากรมป้องกันและบบรเทาสาธาณรภัย เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษษคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9779 ครั้ง