กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
หนังสือราชการ
กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ zoom โดยมี นายสุดจิต นิมิตกุล เป็นประธาน และนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) เป็นเลขานุการการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 สรุปผลมติที่ประขชุมคณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบ
ด้วย อปภ. เห็นชอบให้หน่วยงานภานใน ปภ. ทราบ และพิจารณานำผลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการประเมินฯ ของ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดให้มีโครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 คน (ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 1 คน) ตามแนวทางที่โครงการฯ กำหนด และจัดส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลตามแบบประเมินคัดเลือก
เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มที่แนบหากต้องการแก้ไข ปรับปรุง และข้อเสนอแนะสามารถจัดส่งให้ คจ. ในบานะฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
อปภ.เห็นชอบให้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม (ก.ม.จ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน และข้อสังเกตุของสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานขับเคลื่อนก่ีปฎอรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก.ม.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 พิจารณาแล้ว เห็นว่าการบริหารงานของกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคลจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดที่ขอจัดตั้งกองทุนนั้น จึงมีมติให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคลใช้ประมวลจริยธรรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดนั้นยืดถือปฏิบัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
กิจกรรมเด่น
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ดาวน์โหลด
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
คจ. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโครงการ ITA 2564 "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"