กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
หนังสือราชการ
สนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 แจ้งว่าได้มีการกำหนดมาตราการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กพ. ทราบและถือปฏิบัติ
ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษษคุณงามความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน
จธ. ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ รวมทั้งเกิดความตระหนัก มีจิตสำนึก และดำรงตนเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดจัดโครงการ “คนดี ศรี ปภ.” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างขวัญกำลังใจและจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานทราบผ่านทางระบบ ITAS โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้คะแนนอยู่ในระดับ B คะแนนภาพรวมเฉลี่ยที่ร้อยละ 84.79 แบ่งเป็น ค่าคะแนนประกอบด้วย 1) ค่าคะแนนรวม IIT เฉลี่ยที่ร้อยละ 77.38 2) ค่าคะแนนรวม EIT เฉลี่ยที่ร้อยละ 84.4 และ 3) ค่าคะแนนรวม OIT เฉลี่ยที่ร้อยละ 90.63
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br />เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการ ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป จึงขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลางเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตราฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 แจ้งว่าได้มีการกำหนดมาตราการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กพ. ทราบและถือปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เพื่อให้การดำเนินงานด้านคุณธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายหลักสำคัญในการจัดทำ<br />ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมของ<br />เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีผลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร<br />ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน <br />ในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น <br />ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในองค์การ มหาชน หน่วยงานของรัฐ <br />รูปแบบใหม่ แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ และมาตรา ๘ <br />กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า ก.ม.จ. และมาตรา ๑๓ (๑) กำหนดให้ <br />ก.ม.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมา ตรฐา นทาง<br />จริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำ “ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป<br />เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมฯ ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ
กิจกรรมเด่น
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
วันที่ 15 กันยายน 2565 นายรัฐพล. นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับโล่รางวัลแก่องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า. จากการส่งผลงานการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อให้เกิดการกระตุ้นในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาคนดี คนเก่ง คนกล้ามีหน่วยงานเข้าร่วมรับมอบรางวัล 74 หน่วยงาน โดยมีพลอากาศเอก ประจิน. จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา. เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล
กลุ่มงานจริยธรรม ได้กำหนดดำเนินโครงการใช้หลักธนนมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 - 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 3 ปภ.
กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ที่ มท 0201.2/ว4445 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษ ประจำปี 2565
กลุ่มงานจริยธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเดือนพฤาภาคม 2565
แสดงธรรมโดย พระมหาอดิศักดิ์ ธรรมะอารมย์ดี เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน)
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ดาวน์โหลด
30/1/2566
สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 แจ้งว่าได้มีการกำหนดมาตราการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กพ. ทราบและถือปฏิบัติ
29/12/2565
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
21/12/2565 คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเ.. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
21/12/2565 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและ.. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จึงออกข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้ากรมป้องกันและบบรเทาสาธาณรภัย เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษษคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน
คจ. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโครงการ ITA 2564 "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21104 ครั้ง