กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
หนังสือราชการ
สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1019/1 ลงวันที่ 8 ม.ค.64 แจ้งเรื่องชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ
แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ อปภ. เห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัด ปภ. ดำเนินการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อปภ. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดตามมติที่ประชุมคณะทำงานสนับสนุนภารกิจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ITA) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินฯ ITA ดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมกรมทุกเดือน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 อธิบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร คนดีศรี ปภ. ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
กิจกรรมเด่น
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ดาวน์โหลด
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
คจ. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโครงการ ITA 2564 "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"