กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
หนังสือราชการ
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก.ม.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 พิจารณาแล้ว เห็นว่าการบริหารงานของกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคลจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดที่ขอจัดตั้งกองทุนนั้น จึงมีมติให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคลใช้ประมวลจริยธรรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดนั้นยืดถือปฏิบัติ
อธิบดี อนุมัติให้ คจ. ดำเนินโครงการ คน ดี ศรี ปภ. ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ ณ สำนักงานพิพธภัณฑ์เกาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ. ปทุมธานี จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปภ. ในส่วนกลาง รวมจำนวน 80 คน
สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1019/1 ลงวันที่ 8 ม.ค.64 แจ้งเรื่องชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ
แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ อปภ. เห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัด ปภ. ดำเนินการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
กิจกรรมเด่น
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ดาวน์โหลด
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
คจ. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโครงการ ITA 2564 "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"