กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จรรยาข้าราชการพลเรือนกรม ปภ.
หนังสือราชการ
ด้วยอธิบดีอนุมัติให้ คจ. จัดทำโครงการ “คนดี ศรี ปภ.” ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ประพฤติตนเป็นข้าราชการต้นแบบของการมีคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในการนี้ อธิบดีได้ลงนามในประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเกียรติบัตรของผู้เข้ารับการคัดเลือก “คนดี ศรี ปภ.” ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
คจ. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโครงการ ITA 2562 "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"