กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
หนังสือราชการ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <br />และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแลหะพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงตน และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถถ่ายทอดขยายผลให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการ “คนดี ศรี ปภ.”ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรให้เกิดความยั่งยืน
การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กรมป้องกันและ)บรรเทาสาธารณภัย ระยะที่ (พ.ศ. 2566-2570)
ผลการวิเคราะห์ การประมเิน ITA ในปีงบประมาณ 2565 นำไปสู่การกำหนดมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับการประเมินให้ดีขึ้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้มีเครื่องมือในการประเมิน 3 แบบ 10 ตัวชี้วัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำ “ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป<br />เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมฯ ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตราฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 แจ้งว่าได้มีการกำหนดมาตราการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กพ. ทราบและถือปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เพื่อให้การดำเนินงานด้านคุณธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายหลักสำคัญในการจัดทำ<br />ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมของ<br />เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีผลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร<br />ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน <br />ในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น <br />ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในองค์การ มหาชน หน่วยงานของรัฐ <br />รูปแบบใหม่ แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ และมาตรา ๘ <br />กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า ก.ม.จ. และมาตรา ๑๓ (๑) กำหนดให้ <br />ก.ม.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมา ตรฐา นทาง<br />จริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
กิจกรรมเด่น
กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรม เพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <br />จธ. ได้นมัสการเชิญพระมหาอดิศักดิ์ ธรรมะอารมณ์ดี วัดบรมสถล (วัดดอน) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ
อธิบดีกลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรม เพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแลหะพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
ด้วยอธิบดีเห็นชอบให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรม เพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้วยอธิบดีเห็นชอบให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรม เพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบดีเห็นชอบให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรม เพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ดาวน์โหลด
2/11/2566
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) มีการกำหนดแผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติและสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
30/1/2566
สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 แจ้งว่าได้มีการกำหนดมาตราการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กพ. ทราบและถือปฏิบัติ
29/12/2565 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
21/12/2565 คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเ.. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
คจ. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโครงการ ITA 2564 "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29149 ครั้ง