กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
หนังสือราชการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานทราบผ่านทางระบบ ITAS โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้คะแนนอยู่ในระดับ B คะแนนภาพรวมเฉลี่ยที่ร้อยละ 84.79 แบ่งเป็น ค่าคะแนนประกอบด้วย 1) ค่าคะแนนรวม IIT เฉลี่ยที่ร้อยละ 77.38 2) ค่าคะแนนรวม EIT เฉลี่ยที่ร้อยละ 84.4 และ 3) ค่าคะแนนรวม OIT เฉลี่ยที่ร้อยละ 90.63
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br />เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการ ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป จึงขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลางเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดจัดโครงการ “คนดี ศรี ปภ.” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างขวัญกำลังใจและจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565
จธ. ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถถ่ายทอดขยายผลให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามข้อ ๑ โดยกำหนดดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ๒565 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 40 คน
อธิบดีอนุมัติให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำ “ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป<br />เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมฯ ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
กิจกรรมเด่น
วันที่ 15 กันยายน 2565 นายรัฐพล. นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับโล่รางวัลแก่องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า. จากการส่งผลงานการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อให้เกิดการกระตุ้นในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาคนดี คนเก่ง คนกล้ามีหน่วยงานเข้าร่วมรับมอบรางวัล 74 หน่วยงาน โดยมีพลอากาศเอก ประจิน. จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา. เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล
กลุ่มงานจริยธรรม ได้กำหนดดำเนินโครงการใช้หลักธนนมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 - 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 3 ปภ.
กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ที่ มท 0201.2/ว4445 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษ ประจำปี 2565
กลุ่มงานจริยธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเดือนพฤาภาคม 2565
แสดงธรรมโดย พระมหาอดิศักดิ์ ธรรมะอารมย์ดี เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน)
อปภ. ได้อนุมัติโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง สพบ. และ จธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจประโยชน์การรักษาศีลอันเป็นธรรม เพื่อขัดเกลาและพิจารณาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิตและมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ดาวน์โหลด
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
คจ. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโครงการ ITA 2564 "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19143 ครั้ง