กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จรรยาข้าราชการพลเรือนกรม ปภ.
หนังสือราชการ
อปภ. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดตามมติที่ประชุมคณะทำงานสนับสนุนภารกิจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ITA) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินฯ ITA ดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมกรมทุกเดือน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 อธิบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร คนดีศรี ปภ. ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565-2569 จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดได้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ พ.ศ.2561-2563 ส่งให้ คจ. ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด <br /> สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานทราบผ่านทางระบบ ITAS โดย ปภ. ได้คะแนนภาพรวมเฉลี่ยที่ร้อยละ 75.94 อยู่ในระดับ B<br />
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
คจ. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโครงการ ITA 2562 "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"