กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
หนังสือราชการ
อธิบดีอนุมัติให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จธ. ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถถ่ายทอดขยายผลให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามข้อ ๑ โดยกำหนดดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ๒565 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 40 คน
ข้อกำหนดจริยธรรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565
ด้วย อปภ. เห็นชอบให้หน่วยงานภานใน ปภ. ทราบ และพิจารณานำผลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการประเมินฯ ของ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดให้มีโครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 คน (ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 1 คน) ตามแนวทางที่โครงการฯ กำหนด และจัดส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลตามแบบประเมินคัดเลือก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
กิจกรรมเด่น
แสดงธรรมโดย พระมหาอดิศักดิ์ ธรรมะอารมย์ดี เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน)
อปภ. ได้อนุมัติโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง สพบ. และ จธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจประโยชน์การรักษาศีลอันเป็นธรรม เพื่อขัดเกลาและพิจารณาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิตและมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
รูปภาพกิจกรรม ในโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราการ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายบุยธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอขอบคุณวิทยากร พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญโญ
ขอขอบคุณวิทยากร ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ดาวน์โหลด
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
คจ. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโครงการ ITA 2564 "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"