กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
หนังสือราชการ
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br />เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการ ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป จึงขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลางเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดจัดโครงการ “คนดี ศรี ปภ.” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างขวัญกำลังใจและจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565
จธ. ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถถ่ายทอดขยายผลให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามข้อ ๑ โดยกำหนดดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ๒565 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 40 คน
อธิบดีอนุมัติให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำ “ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป<br />เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมฯ ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
กิจกรรมเด่น
กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ที่ มท 0201.2/ว4445 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษ ประจำปี 2565
กลุ่มงานจริยธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเดือนพฤาภาคม 2565
แสดงธรรมโดย พระมหาอดิศักดิ์ ธรรมะอารมย์ดี เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน)
อปภ. ได้อนุมัติโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง สพบ. และ จธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจประโยชน์การรักษาศีลอันเป็นธรรม เพื่อขัดเกลาและพิจารณาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิตและมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
รูปภาพกิจกรรม ในโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราการ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายบุยธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ดาวน์โหลด
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
6/6/2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
คจ. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโครงการ ITA 2564 "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18494 ครั้ง