กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2566

1 2
20/9/2566
จธ. ได้นมัสการเชิญพระมหาอดิศักดิ์ ธรรมะอารมณ์ดี วัดบรมสถล (วัดดอน) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10/7/2566
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรมเพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ กลุ่มงานจริยธรรมได้นมัสการเชิญพระมหาอดิศักดิ์ ธรรมะอารมณ์ดี วัดบรมสถล (วัดดอน) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ จึงขอเชิญท่านและพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.30 – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และถ่ายทอดสดผ่าน Website กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12/6/2566
เชิญชวนบุคลากร กรม ปภ. ร่วมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 5) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 - 13.45 น.
12/4/2566
ด้วย อปภ. เห็นชอบให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม ทางเว็บไซต์ ปภ. หน่วยงานภายใน กลุ่มงานจริยธรรม หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งหน่วยงานในสังกัด ปภ. รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
20/2/2566
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก วันที่ 7 กันยายน 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยในมาตรา 11 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของประเทศ
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17097 ครั้ง