กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2566

1 2
20/2/2566
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก วันที่ 7 กันยายน 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยในมาตรา 11 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของประเทศ
27/2/2566
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณฐธนา คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานจริยธรรมได้นมัสการเชิญพระอาจารย์เด่นศักดิ์ รักภักดี วัดเทพลีลา เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจประโยชน์ของการรักษาศีลอันเป็นหลักธรรม เพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
27/2/2566
ภาพกิจกรรมโครงการใช้หลักธรรมนำ ปภ. ประจำเดือนมกราคม
30/1/2566
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับ ปภ.) เริ่มเข้าตอบแบบวัด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 https://itas.nacc.go.th/go/eit/wyojto
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13386 ครั้ง