กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ.2559

16/6/2560
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นส่วนราชการที่จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใสประจำปี พ.ศ.2559 โดยรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกอบชัย บุญอรณะ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในงานวันคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.
2/9/2559
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไร , กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
19/4/2559
อธิบดีเห็นชอบให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการจัดซื้อหนังสื อ1 เดียวในแผ่นดิน เพื่อ,v[ให้หน่วยงานในสังกัดปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าหนังสือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งเขียนโดยมีความมุ่งหมายให้ข้าราชการและประชาชนคนไทยได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือดังกล่าว
27/1/2559
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558
27/1/2559
สรุปผลการดำเนินโครงการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที 24 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ปภ.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10507 ครั้ง