กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ.2561

20/3/2561
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา อาทิเช่น การเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ และการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง