กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2563

7/1/2563
มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10502 ครั้ง