กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

พ.ศ. 2566

12/5/2566
ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom
30/1/2566
ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สูงขึ้น
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16586 ครั้ง