กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

พ.ศ.2561

20/3/2561
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมไดเจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายสาโรชน์ คัชมาตย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนภารกิจกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16587 ครั้ง