กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

พ.ศ. 2565

11/10/2565
กรมป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย ได้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom เพื่อพิจารณาคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11157 ครั้ง