กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2566

การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาข้าราขการ ปภ.จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17967 ครั้ง