กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2565 ข้อกหนดจริยธรรม 2565 ประกาศ เรื่องการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
ดาวน์โหลด :
กำหนดการ ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด :
โครงการการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อกำหนดจริยธรรม