กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศ เรื่องการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

2558

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2558
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3 ธันวาคม 2558
ดาวน์โหลด :
ถวายสัตย์ 58.pdf ( 1.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 229 ครั้ง)
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร 1013.7/ว6 ลว. 29 พ.ค.55 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
ดาวน์โหลด :
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 32 ลว.22 ธ.ค.52 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ดาวน์โหลด :
ประมวลจริยธรรม.pdf ( 1.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
ว32.pdf ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 154 ครั้ง)
แนวทางการพิจารณาความร้ายแรงของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของสำนังานผูัตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ 15/ว 13 ลว.30 ต.ค.52
ดาวน์โหลด :
ว13ผู้ตรวจการแผ่นดิน.pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)


1 2