กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2558

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2558
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3 ธันวาคม 2558
ดาวน์โหลด :
ถวายสัตย์ 58.pdf ( 1.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 319 ครั้ง)
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร 1013.7/ว6 ลว. 29 พ.ค.55 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
ดาวน์โหลด :
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 32 ลว.22 ธ.ค.52 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ดาวน์โหลด :
ประมวลจริยธรรม.pdf ( 1.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 209 ครั้ง)
ว32.pdf ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 256 ครั้ง)
แนวทางการพิจารณาความร้ายแรงของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของสำนังานผูัตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ 15/ว 13 ลว.30 ต.ค.52
ดาวน์โหลด :
ว13ผู้ตรวจการแผ่นดิน.pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 224 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24884 ครั้ง