กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศ เรื่องการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2559

การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2559
ดาวน์โหลด :
รายงานการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment ) ITA ปี 2558
ดาวน์โหลด :
001.jpg ( 6.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
002.jpg ( 4.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 171 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2559