กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2562

โครงการหลักธรรมนำ ปภ. ในการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรืือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
ประกาศแจ้งกรรมการปี 62.pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2562
ดาวน์โหลด :
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด :
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15093 ครั้ง