กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2563

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการคนดี ศรี ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด :
แบบประเมิน 360 ปี 60(แบบ 4)word.docx ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)
แบบประเมินผลคนดี (แบบ 3).docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
แบบ 4 ประเมิน 360 องศา.pdf ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 103 ครั้ง)
แบบ 1 ประวัติ.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 106 ครั้ง)
โครงการ คนดี ศรี ปภ 63.pdf ( 0.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 215 ครั้ง)
การตอบประเด็นข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ของบุคลากรภายใน เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) ผ่านระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563: โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระบุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด :
สรุปผลโครงการตามรอย63.pdf ( 0.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 212 ครั้ง)
โครงการตามรอย63.pdf ( 0.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15094 ครั้ง