กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด :
191227092230.pdf ( 0.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)
สรุปผลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA 2562)
ดาวน์โหลด :
สรุปผลการประเมิน ITA62.pdf ( 1.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการคนดี ศรี ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25982 ครั้ง