กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศ เรื่องการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2564

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
211005094336.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
211005094252.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
211005094141.pdf ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
211005094019.pdf ( 0.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
การดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุฯธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด :
210909105753.pdf ( 6.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
โครงการ "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
210708134617.pdf ( 1.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 230 ครั้ง)
ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
210621122806.pdf ( 0.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
การจัดทำประมวลจริยธรรมสหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
ดาวน์โหลด :
210621120527.pdf ( 3.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)


1 2 3 4