กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศ เรื่องการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2564

การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ดาวน์โหลด :
210331093338.pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
โครงการคนดี ศรี ปภ. ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
คนดี ศรี ปภ. ประจำปี 2564.pdf ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 155 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกที่ มท 0637/28 ลงวันที่ 2 ก.พ.64 เรื่อง ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ
การจัดทำข้อมูลและตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
ปฏิทินการประเมิน ITA64.pdf ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
โปสเตอร์ QR code ของ EIT 64.docx ( 2.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
โปสเตอร์ QR code ของ IIT ปี 64.docx ( 2.50 MB ) ( ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
คู่มือ ITA 2021 Handbook.pdf ( 0.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
ITA คืออะไร ทำไมต้องทำ.pdf ( 1.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
สรุปรวม QR code ITA ปี 2564.docx ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 125 ครั้ง)
6 ขั้นตอนการประเมิน ITA 64.pdf ( 4.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)


1 2 3 4