กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2564

พิธีมอบเข็มและเกียรติบัตร คนดีศรี ปภ. ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด :
9R9A9767.JPG ( 3.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
9R9A9706.JPG ( 3.67 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
9R9A9769.JPG ( 3.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
9R9A9754.JPG ( 2.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ภาพถ่ายคนดี ศรี ปภ.63.JPG ( 3.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การรายงานแผน/ผลการการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563


1 2