กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
ประกาศ เรื่องการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด :
ปฏิทินการประเมิน ITA64.pdf ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
คู่มือ ITA 2021 Handbook.pdf ( 0.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
ITA คืออะไร ทำไมต้องทำ.pdf ( 1.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
6 ขั้นตอนการประเมิน ITA 64.pdf ( 4.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
การติดตามข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) เพื่อเตรียมการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พิธีมอบเข็มและเกียรติบัตร คนดีศรี ปภ. ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด :
9R9A9767.JPG ( 3.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)
9R9A9706.JPG ( 3.67 MB ) ( ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
9R9A9769.JPG ( 3.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 89 ครั้ง)
9R9A9754.JPG ( 2.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
ภาพถ่ายคนดี ศรี ปภ.63.JPG ( 3.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


1 2 3 4