กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศ เรื่องการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

2557

สรุปผลการดำเนินโครงการ พัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ
ดาวน์โหลด :