กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 ITA 2563 พ.ศ. 2563 ITA 2562 กฎหมายที่เกียวข้อง บทความที่น่าสนใจ เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด

พ.ศ. 2566

การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คำสั่งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
คำสั่งคณะทำงานฯ ITA.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7672 ครั้ง