กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 ITA 2563 พ.ศ. 2563 ITA 2562 กฎหมายที่เกียวข้อง บทความที่น่าสนใจ เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด

พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9780 ครั้ง