กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ITA 2563 พ.ศ. 2563 ITA 2562 กฎหมายที่เกียวข้อง บทความที่น่าสนใจ เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด

กฎหมายที่เกียวข้อง

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด :
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด :
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดย สำนักงาน ก.พ.
ดาวน์โหลด :
ประมวลจริยธรรม.pdf ( 1.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 243 ครั้ง)
พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจ การแผ่นดิน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน


1 2