กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 ITA 2563 พ.ศ. 2563 ITA 2562 กฎหมายที่เกียวข้อง บทความที่น่าสนใจ เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการคนดี ศรี ปภ. ปี 2560
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564
การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสฯ ปี 2559 (แบบฟอร์มที่ 2)
ดาวน์โหลด :
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยายาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2558
ดาวน์โหลด :
พระราชดำรัสในหลวง.pdf ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 303 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9737 ครั้ง