กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2559

คณะกรรมการจริยธรรม

พ.ศ.2563

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ย.2563