กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จรรยาข้าราชการพลเรือน

จรรยาข้าราชการพลเรือนกรม ปภ.

จรรยาข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด :