กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 2560 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม

พ.ศ. 2566

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
คำสั่งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11510 ครั้ง