กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 2560 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม

พ.ศ. 2564

แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564
ดาวน์โหลด :
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ รวม 10 ข้อ
ดาวน์โหลด :
สรุปประมวลจริยธรรม.pdf ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,843 ครั้ง)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11461 ครั้ง