กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
ITA 2565 ITA 2564 ITA 2563

ITA

ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน (สำนักกอง/ศูนย์เขต 1-18)
คู่มือ ITA 2022
ดาวน์โหลด :
คู่มือ ita ปี 65(ลงweb).pdf ( 16.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ปฏิทินการประเมิน ITA 2565
ดาวน์โหลด :
ปฏิทิน ITA ปภ. 65
ดาวน์โหลด :
ปฏิทิน ITA ปภ. 65.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


1 2