กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
ITA 2566 ITA 2565 ITA 2564 ITA 2563

ITA

ITA 2566

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด :
ช่องทางการตอบแบบวัด EIT
ดาวน์โหลด :
ช่องทางการตอบแบบวัด EIT ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
ช่องทางการตอบแบบวัด EIT ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2566
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับ TIA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3520 ครั้ง