กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
ITA 2566 ITA 2565 ITA 2564 ITA 2563

ITA

ITA 2566

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขอจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1685 ครั้ง