กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
ITA 2566 ITA 2565 ITA 2564 ITA 2563

ITA

ITA 2566

รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2566
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับ TIA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขอจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2513 ครั้ง