กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ITA 2564 ITA 2563

ITA

ITA 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด :
ปฏิทินการประเมิน ITA64.pdf ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
คู่มือ ITA 2021 Handbook.pdf ( 0.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
ITA คืออะไร ทำไมต้องทำ.pdf ( 1.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
6 ขั้นตอนการประเมิน ITA 64.pdf ( 4.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด :
คู่มือ ITA 2021 Handbook.pdf ( 0.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564