กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
ITA 2565 ITA 2564 ITA 2563

ITA

ITA 2565

สรุปแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปกิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลด :
บันทึกเสนอ อปภ ลงเว็บ.pdf ( 0.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
แนวทางยกระดับ ITA 6 ( 0.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน (สำนักกอง/ศูนย์เขต 1-18)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1276 ครั้ง