กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานจริยธรรม
ITA 2565 ITA 2564 ITA 2563

ITA

ITA 2565

เอกสารแนบท้าย เวียนสำนักกองขอสนับสนุน ITA 65
โปส์เตอร์ QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) ปี 2565 (บุคลากร ปภ.)
ดาวน์โหลด :
โปส์เตอร์ QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ปี 2565 ผู้มารับบริการหรือผุ้มาติดต่อของปภ.
ดาวน์โหลด :
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1272 ครั้ง